Levering en verkoopvoorwaarden

“Algemene levering- en verkoopvoorwaarden van de besloten vennootschap WISA, gevestigd te Enschede, zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Almelo (Januari 2024).” Inschrijving handelsregister K.V.K. Enschede 06057308

Artikel 1. Algemeen
De onderhavige algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, van toepassing op al onze leveringen van goederen en alle door ons verrichte diensten.
De toepasselijkheid van een verwijzing naar algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door WISA ENSCHEDE B.V., hierna te noemen Wisa, uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Offertes en opdrachten
Alle offertes zijn steeds vrijblijvend. Elke offerte is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
Wisa is pas gebonden nadat van opdrachtgever een schriftelijke order is ontvangen en die vervolgens door Wisa is bevestigd. Deze orderbevestiging wordt als PDF per email toegezonden en geldt dan als overeenkomst.

Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen een prijsverhogend effect hebben.

Wijzigingen in de opdracht, na opdrachtverlening door opdrachtgever zullen, indien de fase waarin de uitvoering van de opdracht zich bevindt dit toelaat, tegen doorberekening van hiervoor gemaakte kosten worden uitgevoerd. Kosten hiervoor bedragen minimaal € 25,00 per wijziging.

Opdrachtgever kan de overeenkomst enkel annuleren, door een schriftelijk bericht (waaronder per e-mail) van annulering te sturen aan Wisa of te bellen naar +31 (0)53 461 15 15. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Wisa schriftelijk (waaronder per e-mail) is bevestigd.

Opdrachtgever kan de opdracht niet meer annuleren nadat deze door Wisa in productie is genomen.

In geval van annulering (alleen geldend wanneer de opdracht nog niet door Wisa in productie is genomen), is opdrachtgever ten minste een bedrag van € 50,00 aan Wisa verschuldigd. Indien de werkelijke door Wisa tot dan gemaakte kosten meer dan € 50,00 bedragen, is opdrachtgever deze daadwerkelijk door WISA gemaakte kosten verschuldigd aan Wisa.

Artikel 3. Prijzen en facturering
De prijzen zijn berekend in Euro voor levering af fabriek te Wisa. Vrachtkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Voor bestellingen met een goederenbedrag lager dan € 50,00 brengen wij € 10,00 administratiekosten in rekening. In de door ons opgegeven prijs is, tenzij anders is overeengekomen, de verschuldigde BTW niet begrepen. De factuur wordt per e-mail toegezonden.
Meer- of minderleveringen tot 10% zijn tegen berekening/ verrekening mogelijk.

Indien Wisa verpakking, verzending of verzekering van de bestelde producten op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij Wisa gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, prijzen of tarieven wijzigen als gevolg van een verhoging in de kostenfactoren, is Wisa. gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen.

Artikel 4. Levertijden
Door Wisa in correspondentie, offerte, orderbevestiging of prijslijsten opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend; er is geen sprake van een fatale termijn.

Artikel 5. Levering
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geldt, dat de levering wordt geacht te geschieden af ons magazijn te Enschede, zodat het risico voor de opdrachtgever is vanaf het moment dat de goederen het magazijn verlaten hebben. In- en uitladingen van goederen zomede het vervoer geschieden buiten onze verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van onze opdrachtgever, behoudens voor zover dit door ons zelf wordt verzorgd met eigen auto’s.

Artikelen die persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen bedrukt of anders gepersonaliseerd naar de doorgegeven wensen van opdrachtgever, vallen buiten het herroepingsrecht omdat dan sprake is van maatwerk. Er geldt geen bedenktijd voor gepersonaliseerde artikelen: wanneer het orderproces na akkoord van de opdrachtgever wordt gestart vervalt het herroepingsrecht automatisch.

Wisa is bevoegd tot het doen van deelleveringen en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen.

Indien opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enige factuur, is Wisa gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan en levering uit te stellen tot alle vervallen facturen zijn betaald.

Artikel 6. Risico en eigendomsovergang
Dadelijk nadat de goederen als geleverd gelden in de zin van artikel 5, draagt opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade welke aan of door deze goederen voor hem of derden mocht ontstaan. Onverminderd het gestelde in het vorige lid en in artikel 5 gaat de eigendom van de goederen eerst op opdrachtgever over, zodra al hetgeen ter zake van deze goederen door opdrachtgever verschuldigd is, met inbegrip van eventuele rente en kosten, is voldaan, zulks onverminderd door derden verkregen rechten.

Artikel 7. Facturering en betaling
Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling á contant te geschieden.

Elk beroep op verrekening zijdens opdrachtgever is uitgesloten. Aftrek voor contante betaling is niet toegestaan.
Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Wisa gerechtigd, zonder enige sommatie of ingebrekestelling, aan opdrachtgever de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) over het factuurbedrag in rekening te brengen. In afwijking van de bepalingen van art. 6:43 BW worden betalingen geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente vorderingen te zijn geschied, ongeacht of bij de betaling aanwijzingen zijn opgegeven. Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag van de vordering verhoogd met 10% administratiekosten, waaronder niet begrepen de kosten van de met incasso belaste raadsman, welke daarnaast ten laste van opdrachtgever komen tot het door ons betaalde of verschuldigde bedrag.

Wisa is gerechtigd op elk moment vooruitbetaling van een factuurbedrag dan wel enig andere financiële zekerheid te verlangen alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst.

In het geval de financiële positie van opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst wijzigt, heeft Wisa het recht geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst dan wel de betalingsvoorwaarden te wijzigen.

Alle wijzigingen in aangenomen werk worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd.
Meerwerk zal, onafhankelijk van de verplichting tot betaling van de hoofdsom, naar redelijkheid en billijkheid worden verrekend. Onder meerwerk wordt verstaan alle niet in de offerte opgenomen werkzaamheden en gebruikte materialen.

Artikel 8. Verzending
Ongeacht de waarde van de zending bepaalt Wisa de verzendingswijze, tenzij door opdrachtgever is aangegeven op welke wijze het transport dient te geschieden.

Artikel 9. Verpakking
Heeft opdrachtgever speciale wensen ten aanzien van de verpakkingswijze of acht Wisa het noodzakelijk speciale verpakkingen toe te passen, dan worden deze afzonderlijk berekend.

Artikel 10. Reclamatie en aansprakelijkheid
Indien gebreken aan de zending niet onmiddellijk bij ontvangst kunnen worden vastgesteld, komen reclamaties slechts in aanmerking indien deze binnen 8 dagen na levering van de zending schriftelijk (waaronder per e-mail) aan Wisa kenbaar zijn gemaakt.

Reclamaties worden nimmer erkend, indien het geleverde op enigerlei wijze door of namens opdrachtgever dan wel diens afnemer is gebruikt, verwerkt of bedrukt.

Gebreken geconstateerd bij een deel van het geleverde, geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij of tot weigering van afname van het overig gedeelte van de partij.

Wisa is niet gehouden tot vergoeding van kosten, schaden of interesten, onder andere wegens persoonlijke ongevallen en schade aan roerende en onroerende goederen.

Verborgen gebreken dienen door opdrachtgever binnen acht (8) dagen nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, maar uiterlijk binnen twee (2) maanden na levering schriftelijk (waaronder per e-mail) en nauwkeurig en voldoende omschreven ter kennis te worden gebracht aan Wisa, bij gebreke waarvan elke aanspraak van opdrachtgever ten aanzien van Wisa vervalt.

Op verzoek van Wisa is opdrachtgever verplicht om naar keuze van Wisa. een foto, bewijsexemplaar of de complete order toe te sturen voor de klachtafhandeling.

Wisa is nimmer aansprakelijk voor enige (in)directe schade van opdrachtgever (aan derden), waaronder mede inbegrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade. De aansprakelijkheid van Wisa jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag (exclusief BTW), dan wel is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. Deze aansprakelijkheidsbeperking blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Wisa.

Wanneer opdrachtgever na levering van het product een afwijking constateert in het formaat, dan kan hij geen aanspraak maken wegens tekortkoming wanneer de afwijking minder is dan 5%. Afwijkingen in kwaliteit (gevoel) en gramgewicht van het papier zijn in zekere mate toegestaan.

Bij klachten dient opdrachtgever zich allereerst te wenden tot Wisa.

Bij Wisa ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Wisa binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Wisa, zal Wisa naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Opdrachtgever is gehouden Wisa te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten welke voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden op ons ter zake van voorvallen, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn ingevolge deze voorwaarden.

Wisa is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van afbeeldingen en/of teksten op door ons of in onze opdracht door derden vervaardigde producten, waartoe opdrachtgever ons opdracht heeft gegeven. Opdrachtgever staat in voor zijn recht gebruik te maken van vermelde afbeeldingen en/of teksten en verleent ons derhalve dan ook onvoorwaardelijke vrijwaring voor iedere aanspraak ter zake van derden, ook voor het plaatsen van afbeeldingen op onze internetsite alsmede in onze prijslijst/brochures.
Ook indien Wisa in dit geval handelingen verricht ten behoeve van het product, zoals het bijsnijden of knippen van producten, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij opdrachtgever. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder andere verstaan alle wereldwijde auteursrechten, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en (aanspraken op) octrooirechten die rusten op de ideeën, ontwerpen, communicatie-uitingen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen, onderzoeken, analyses, materialen, data, resultaten, conclusies en alle andere voor intellectuele eigendom in aanmerking komende objecten en producten.
In het geval opdrachtgever samen met Wisa ontwerpt, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij Wisa. Wisa is in dit geval volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van deze rechten. Onder “ontwerpen” wordt in dit artikellid onder andere verstaan: door Wisa verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten en tekstvoorstellen.

Al dan niet op verzoek van opdrachtgever door of in opdracht van Wisa gemaakte ontwerpen, drukplaten, stansmessen e.d. blijven het eigendom van Wisa.

Artikel 11. Bedrukking
In aanvulling op bovenstaande bepaling geldt voor bedrukte goederen het volgende.
Wisa voert een (automatische) controle uit nadat de opgemaakte bestanden zijn opgestuurd. Tijdens deze controle controleren wij of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen (aanleverspecificaties) voor het drukken. Een controle of het bestand fouten bevat in ontwerp, tekst of kleur of onvoldoende scherp is valt hier niet onder.

Opdrachtgever dient rekening te houden met het feit dat de kleur van producten na productie kan afwijken van de kleuren van andere (drukwerk) producten, tussen meerdere opdrachten, in vergelijking met eerdere opdrachten, tussen producten binnen één opdracht, proefafdrukken, digitale voorbeelden, opgemaakte bestanden, kleuren op het beeldscherm of zelf uitgeprinte bestanden. Een afwijking in zekere mate geeft opdrachtgever geen aanspraak wegens tekortkoming.

Voor ballondruk geldt dat deze drukkwaliteit niet te vergelijken is met andere bedrukkingsmethoden, zodat in dit geval ten aanzien van de drukkwaliteit geen reclames erkend worden.

Artikel 12. Ontbinding
Onverminderd de ons verder toekomende rechten, heeft Wisa het recht om, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke hem uit deze of enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van onze opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te onzer keus, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn, doch onverminderd de ons verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, die wij ten laste van opdrachtgever hebben of verkrijgen, dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 13. Geschillen
Afwijkingen van, wijzigingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden of de overeenkomsten gelden slechts indien en voor zover Wisa deze uitdrukkelijk schriftelijk (waaronder per e-mail) heeft aanvaard en gelden slechts voor de specifieke overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.

Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, zullen met uitsluiting van ieder ander onderworpen zijn aan het oordeel van de arrondissementsrechtbank te Almelo.

Op overeenkomsten tussen Wisa en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Dit geldt ook indien opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is nadrukkelijk niet van toepassing.